Hvalöns Framtid

Om Hvalöns Framtid            Årsberättelser            Kerstin
 


Vilka är vi?
Vi är några Valö-bor med anknytning till Valön sedan många generationer tillbaka som mer och mer har börjat fundera på hur vi förvaltar arvet från våra förfäder.

Hur började det
Med anledning av dessa tankar kontaktade vi Kristina Jonäng – då Miljönämndens ordförande i Västra Götalands län. I maj år 2002 kom Kristina Jonäng till Valön för att på plats bilda sig en uppfattning om situationen på ön. Valön är ett av många naturreservat som ganska snabbt håller på att växa igen. Hon såg och förstod problemet, men det handlade som alltid om ekonomi. Kristina lovade dock att undersöka om det fanns möjlighet att göra något för Valön. I september samma år återkom hon och kallade till ett möte i Tjörns kommunhus. Inbjudna var representanter från Länsstyrelsen, LRF, Hushållningssällskapet m.fl. 8 personer från Valön deltog också.

Vi Valö-bor fick en hel del idéer av de närvarande och beslöt oss för att jobba vidare utifrån detta.

Bengt Gustafsson, Assmundsbruk, hade täta kontakter med Roland Olin - områdesansvarig på Västkuststiftelsen, vilket resulterade i ett möte på Valön på Luciadagen 2002 där 7 Valö-bor tillsammans med Peter Davidsson samt Magnus Almung från Valön i Stigfjordens Intresseförening deltog. Efter en rundvandring på ön samlades vi i Kilen hos Eivor Segersten för en genomgång av läget. Roland Olin var mycket positiv och lovade 100 timmar röjning per år under en 5-årsperiod. (se karta). Roland Olin är en ivrig förespråkare för att miljövårdande åtgärder i möjligaste mån utföres av markägarna själva. Det bestämdes att röjningen/restaureringen skulle utföras av Michael Gustafsson, Assmundsbruk. Västkuststiftelsen kunde även bidraga med en slåtterhack att användas vid slåtter och restaurering.

Vad har vi åstadkommit hittills
Michael har skött arbetet på ett utomordentligt sätt. Han påbörjade röjningen längst ut på ön - vid Kilen - och fortsatte sedan framåt. Av markerade områden på kartan blev #1 t.o.m. #4 färdiga vintern 2002/2003. Roland Olin gav även löfte om att Michael under sommaren skulle kunna hålla efter stubbskott på Västkuststiftelsens bekostnad.

Under följande vintrar har övriga områden blivit röjda. Bland annat har husgrunderna på den gamla platsen för Assmundsbruks gård, samt Oskar Olssons gård kommit i dagen igen.

För att få störst möjliga utväxling av röjningstimmarna har vi i Hvalöns Framtid ideellt stått för uppeldning av kvist- och rishögar i de röjda områdena.

Framtiden
Sista året av femårsperioden hoppas vi kunna röja på Hensbackastiftelsens mark vid Korsvik. Vi har därmed tagit oss ett helt varv motsols runt ön.

Vår målsättning
Vårt fortsatta engagemang för Valön är enormt viktigt, och vårt mål är att de gamla åker, ängs- och hagmarkerna skall hållas öppna genom vårt gemensamma arbete och hjälp från Västkuststiftelsen samt en ö som lever mer än en kort tid på sommaren.