Naturresevatet
 


Valön i Stigfjorden Orust kommun förklarades som naturreservat 1974-01-28. I en framställning 1967-11-14 till länsstyrelsen framlade dåvarande länsarkitektkontoret ett förslag till naturvårdsåtgärder för Stigfjordsområdet. Förslaget syftade till att få tillstånd ett förordnande till skydd för landskapsbilden för hela området, dels ett antal naturreservat för särskilt skyddsvärda naturvårdsobjekt inom området, däribland ön Valön.

Kommunstyrelsen i Orust kommun har i ett till länsstyrelsen 1973-06-19 avgivet yttrande tillstyrkt det föreslagna reservatet samt uttalat, att kommunstyrelsen förutsatte, att länsstyrelsen medverkade till anläggandet av i varje fall en gångbro, så att Valön blev lätt tillgänglig för allmänheten.

Det har utarbetats flera skötselplaner samt botanisk inventering. Den nu gällande skötselplanen för Valön är daterad 1989-08-07.


Skötselplanen som pdf kan hämtas här.